GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Éligibilité des dépenses

Onder welke categorie vallen de kosten voor het organiseren van een vergadering (maaltijd, onthaal, enz.)?

Dit soort uitgave moet ingevoerd worden onder de post ‘Kosten voor externe diensten en deskundigheid’.

Hoe moeten onkostennota’s opgesteld worden (plaats, route, datum, km...)?

De verplaatsingskosten moet correct gedocumenteerd worden aan de hand van de volgende stukken, die voorgelegd moeten worden aan de eerstelijnscontroleur:

- Soort bijeenkomst of programma van het evenement;
- Vervoerbewijzen;
- Betaalde facturen;
- Onkostennota met de details van de afgelegde routes (datum, plaats van vertrek en van aankomst, aantal afgelegde kilometers, reden voor de verplaatsing)
- Betalingsbewijzen.

Wat moet er gebeuren in geval van verplaatsings-/verblijfkosten die niet voorzien waren in het goedgekeurde budget van de projectfiche?non prévus au budget approuvé dans la Fiche projet ?

Als een uitgave niet voorzien was in de projectfiche, is het altijd mogelijk dat deze in aanmerking genomen wordt als het principe van deze uitgave door een begeleidingscommissie goedgekeurd wordt.

Daarom moet vóór elke uitvoering een naar behoren gemotiveerd voorafgaand verzoek gedaan worden.

Omvatten de communicatiekosten de aankoop van een smartphone of van andere nuttige apparatuur?

De aanschaf van een smartphone of andere apparatuur die nuttig is voor de uitvoering van het project moet ingevoerd worden in de rubriek ‘Uitrusting’ als dit op het moment van de indiening van de projectfiche voorzien was. Indien nodig kan een verzoek om een kleine wijziging gedaan worden ter gelegenheid van een begeleidingscommissie.

Het programma vereist een minimum van 15% van een FTE om de personeelskosten voor steun in aanmerking te laten komen: wat gebeurt er wanneer die persoon een maand omstandigheidsverlof neemt?

Bij de berekening van het inzetpercentage van een persoon in een semester wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk aan het project bestede uren en met de uren die in de organisatie gepresteerd zijn, zoals vermeld op de loonstrook van die persoon, maand per maand.

Het is dus mogelijk dat bij langdurige afwezigheid 15% van een FTE niet gehaald wordt.

Kan het werk van de financieel verantwoordelijke (opstellen van de schuldvordering) opgenomen worden in de personeelskosten?

Om de personeelskosten in een schuldvordering te kunnen opnemen, moet een persoon ten minste 15% van een FTE presteren in de loop van het semester.

Hoe gaat men tewerk voor de berekening van het uurtarief in geval van wijziging van het barema/de bezoldiging?

Elke wijziging in de loonkosten van de persoon die een wijziging van de kosten per uur veroorzaakt (indexering, loonsverhoging, wijziging van het statuut van de werknemer, ...) moet meegedeeld worden aan en goedgekeurd door de controleur, samen met de documenten die nodig zijn om de aanpassing van de kosten van de werknemer te kunnen berekenen.

In welke categorie kosten kunnen de prestaties geboekt worden van studenten die incidenteel werken (jobstudenten of vrijwilligers die een vergoeding krijgen)?

De vergoeding voor jobstudenten moet ingevoerd worden onder de post ‘Kosten voor externe diensten’.

Is een opdrachtbrief noodzakelijk om de personeelskosten te verantwoorden?

Een opdrachtbrief is noodzakelijk als in het arbeidscontract tussen de persoon en de organisatie de activiteit van deze persoon met betrekking tot het project niet vermeld wordt.