GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Klacht

In het kader van de uitvoering van het programma kan elke projectpartner/instelling/partner een klacht neerleggen bij de Beheersautoriteit door een schrijven te richten aan het volgende adres:

Wallonie-Bruxelles International
Mevrouw Pascale DELCOMMINETTE
Administratrice générale
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
 

De opvolging van deze klacht gebeurt op de volgende manier:

  1. Ontvangstbewijs van het schrijven overgemaakt door WBI;
  2. Onderzoek naar de grond van het verzoek en identificatie van het orgaan/de instelling die aangeklaagd wordt;
  3. Raadpleging van het/de orgaan/organen of de instelling(en) die aangeklaagd wordt/worden, teneinde het beginsel van een procedure op tegenspraak te kunnen waarborgen;
  4. Afhankelijk van de antwoorden van de aangeklaagde organen/instellingen wordt de klacht gegrond geacht en wordt een actieplan uitgevoerd, of wordt de klacht ongegrond geacht en wordt een schrijven gericht aan de aanklager waarin de Beheersautoriteit haar positie argumenteert;
  5. Wanneer de aanklager hier niet mee instemt kan hij/zij de procedure opnieuw instellen, op voorwaarde dat hij/zij nieuwe elementen kan aandragen, die hij/zij in het eerste verzoek niet onder de aandacht van de Beheersautoriteit gebracht had.

 

Elke projectpartner/instelling/partner die het nodig acht kan ook, indien hij niet wenst over te gaan tot bovenstaande interne schriftelijke procedure, een individueel bezwaar indien, hetzij schriftelijk (per post of via e-mail) of ter plaatse bij de Bemiddelaar van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel:

De heer Marc BERTRAND
Rue Lucien Namêche, 54
5000 NAMUR
Tel (groen nummer): 0800-19199
Fax: 081/32.19.00

 

Indien het niet tot een verzoening komt moet het geschil voor de gerechtshoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel beslecht worden.  Naargelang het geval kan deze het geschil voor de diensten van de Europese Commissie of voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.