GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Uitvoering

De uitvoering van een project

Aangezien uw project werd goedgekeurd, kan de uitvoering ervan beginnen. Omdat dit project kadert in een Europees programma, krijgt het echter te maken met een hele reeks bijzonderheden. Die worden uitvoerig beschreven in de praktische handleiding voor de projectpartners. We nodigen u uit om die te downloaden. U vindt hier alvast de grote lijnen terug.

De selectie van het project wordt geformaliseerd door een kennisgeving van de beheersautoriteit, die de projectleider op de hoogte stelt van de beslissing van de stuurgroep. Vervolgens wordt door de projectleider en de beheersautoriteit een contract ondertekend, genaamd de EFRO-overeenkomst. Deze overeenkomst is het officiële document dat de administratieve en financiële verplichtingen van de betrokken partijen vastlegt gedurende de looptijd van het project.

Om u bij te staan bij de uitvoering van uw project, werd voorzien in een systeem van begeleiding en follow-up. Om de zes maanden komt een begeleidingscomité bijeen, dat samengesteld is uit alle projectpartners, de steunpunten van het technisch team en de betrokken partnerautoriteiten. Dit comité gaat na of uw project op de goede manier uitgevoerd wordt en het let in het bijzonder op de ontwikkeling van de grensoverschrijdende meerwaarde en op de grensoverschrijdende uitvoering van uw acties.

Een zesmaandelijks activiteitenrapport dient als basis voor die bijeenkomsten. Dit verslag belicht de zesmaandelijkse vorderingen van de acties en benadrukt nogmaals de grensoverschrijdende strekking van het project. Het bevat ook een financiële balans.

In deze tijd van digitalisering moeten deze documenten uitsluitend, net zoals de projectfiche zelf, via het beheersysteem ingediend worden. Dit past in het kader van de duurzame ontwikkeling en bespaart iedereen tijd.

Om de zes maanden en volgens dezelfde timing als de administratieve opvolging, dienen de projectpartners via de beheersapplicatie een schuldvordering in voor de uitgaven die voor het project gedaan werden. Een schuldvordering is een samenvattend document met alle uitgaven die gedurende de afgelopen zes maanden in het kader van het project gedaan werden. Deze uitgaven worden bekeken en goedgekeurd door een eerstelijnscontroleur, om vervolgens vergoed te worden via de projectleider.

Projecten evolueren. Het is niet altijd mogelijk om alles te voorzien en daarom is het soms noodzakelijk om lopende projecten te wijzigen. Elk geval is verschillend. Daarom moeten wijzigingen aan het begeleidingscomité voorgelegd worden, dat zal uitleggen wat er gedaan moet worden.

Als ontvangers van Europese steun moeten de projectpartners die door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen ondersteund worden, een aantal regels op het gebied van communicatie en bekendmaking naleven. Al deze regels zijn VERPLICHT. Om de projectpartners bij hun communicatie te ondersteunen, stelt het programma een communicatiepakket met een aantal instrumenten ter beschikking.

Wanneer een project ten einde loopt, moeten de projectdragers de volgende zaken voorleggen:

  • een eindactiviteitenverslag, met alle acties die gedurende de hele looptijd van het project ondernomen werden, een balans, conclusies, indicatoren en aanbevelingen.
  • een saldodossier, met alle uitgaven van het project en de reeds uitgevoerde terugbetalingen.
Een afsluitend begeleidingscomité bekijkt het eindverslag en het saldodossier van het project en keurt ze goed. Na deze goedkeuring wordt het saldo van de EFRO-bijdrage (15%) aan de projectdragers uitgekeerd en wordt het project afgesloten.

DE UITVOERING VAN EEN PROJECTENPORTEFEUILLE

Aangezien uw projectenportefeuille werd goedgekeurd, kan de uitvoering ervan beginnen. Omdat uw portefeuille kadert in een Europees programma, krijgt deze te maken met een hele reeks bijzonderheden. Die worden uitvoerig beschreven in de praktische handleiding voor de projectpartners. We nodigen u uit om die te downloaden. U vindt hier alvast de grote lijnen terug.

De selectie van het project wordt geformaliseerd door een kennisgeving van de beheersautoriteit, die de projectleider op de hoogte stelt van de beslissing van de stuurgroep. Vervolgens wordt door de projectleider en de beheersautoriteit een contract ondertekend, EFRO-overeenkomst genaamd. Deze overeenkomst is het officiële document dat de administratieve en financiële verplichtingen van de betrokken partijen vastlegt gedurende de looptijd van het project.

Om u bij te staan bij de uitvoering van uw project, werd voorzien in een systeem van begeleiding en follow-up. Om de zes maanden komt een begeleidingscomité bijeen, dat samengesteld is uit alle projectpartners, de steunpunten van het technisch team en de betrokken partnerautoriteiten. Dit comité gaat na of uw project op de goede manier uitgevoerd wordt en het let in het bijzonder op de ontwikkeling van de grensoverschrijdende meerwaarde en op de grensoverschrijdende uitvoering van uw acties.

Een zesmaandelijks activiteitenrapport dient als basis voor die bijeenkomsten. Dit verslag belicht de zesmaandelijkse vorderingen van de acties en benadrukt nogmaals de grensoverschrijdende strekking van het project. Het bevat ook een financiële balans.

In deze tijd van digitalisering moeten deze documenten uitsluitend, net zoals de projectfiche zelf, via het beheersysteem ingediend worden. Dit past in het kader van de duurzame ontwikkeling en bespaart iedereen tijd.

Om de zes maanden en volgens dezelfde timing als de administratieve follow-up, dienen de projectpartners via de beheersapplicatie een schuldvordering in voor de uitgaven die voor het project gedaan werden. Een schuldvordering is een samenvattend document met alle uitgaven die gedurende de afgelopen zes maanden in verband met het project gedaan werden. Die uitgaven worden bekeken en goedgekeurd door een eerstelijnscontroleur, om vervolgens vergoed te worden via de projectleider.

Projecten evolueren. Het is niet altijd mogelijk om alles te voorzien en daarom is het soms noodzakelijk om lopende projecten te wijzigen. Elk geval is een geval apart, daarom moeten alle wijzigingen aan het begeleidingscomité voorgelegd worden, dat zal uitleggen wat er gedaan moet worden.

Als ontvangers van Europese steun moeten de initiatiefnemers van projecten die door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen ondersteund worden, een aantal regels op het gebied van communicatie en bekendmaking naleven. Al die regels zijn verplicht. Om de projectpartners bij hun communicatie te ondersteunen, stelt het programma een communicatiepakket met een aantal instrumenten tot hun beschikking.

Wanneer een projectenportefeuille ten einde loopt, moeten de projectdragers de volgende zaken voorleggen:

  • een eindactiviteitenverslag, met alle acties die gedurende de hele looptijd van het project ondernomen werden, een balans, conclusies, indicatoren en aanbevelingen.
  • een saldodossier, met alle uitgaven van de projectenportefeuille en de reeds uitgevoerde terugbetalingen.
Een afsluitend begeleidingscomité bekijkt het eindverslag en het saldodossier van de projectenportefeuille en keurt ze goed. Na deze goedkeuring wordt het saldo van de EFRO-bijdrage (15%) aan de projectdragers uitgekeerd en wordt de projectenportefeuille afgesloten.

DE UITVOERING VAN EEN MICROPROJECT

De praktische modaliteiten van de uitvoering van een microproject worden momenteel nog uitgewerkt. De eerste projectoproep voor microprojecten zal niet voor 2016 gelanceerd worden.