GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Éligibilité des dépenses

Voor de Waalse projectpartners: hoe de APE-subsidies (steun ter bevordering van de tewerkstelling) na 01/07/2017 in mindering brengen van de personeelskosten?

Er is niets veranderd voor de aftrek van de APE-punten omdat de berekeningswijze veranderd is. De APE-punten moeten dus nog steeds van het berekende bedrag in mindering gebracht worden, in verhouding tot de effectief gewerkte tijd. Voorbeeld: wanneer een werknemer voor 75% voor een project wordt ingezet, dan moet 75% van het bedrag van de APEs in mindering gebracht worden van het toegewezen bedrag, dat zelf op basis van de kostprijs per uur berekend wordt.

Zijn leerlingen of stagiairs subsidiabel als personeelskost?

Ja, op voorwaarde dat ze aan de uitvoering van het project meewerken, er een opdrachtbrief/tewerkstellingsattest werd opgesteld en dat deze loonkosten gedragen worden door de projectpartner. Bovendien geldt ook dat zij minimum 15% FTE per semester op het project moeten werken.

Moet er voor het personeel dat 100% voor een project wordt ingezet een timesheet ingevuld worden?

Ja, de timesheet moet ingevuld worden voor alle personeelsleden die voor een project worden ingezet, ongeacht het inzetpercentage.

Is personeel dat door een projectpartner volgens een opdrachtbrief voor het project wordt ingezet maar vergoed wordt door zijn initiële werkgever subsidiabel (detachering)?

De loonkost van door een derde partij gedetacheerd personeel voor het uitvoeren van projectactiviteiten bij een projectpartner is subsidiabel op eenzelfde manier als die van regulier personeel op voorwaarde dat de loonkost gedragen wordt door de projectpartner zelf.
Verder zijn er twee voorwaarden:
- een overeenkomst hebben tussen de projectpartner en de werkgever, waarbij deze de nodige informatie moet verschaffen om te kunnen berekenen welke kosten aan het project worden toegerekend;

Moet de timesheet door de verantwoordelijke of door de werknemer ondertekend worden?

De timesheet moet ondertekend worden door de persoon die de uren presteert en door een hiërarchische overste.

Voor de Vlaamse en Waalse projectpartners: wat met de eindejaarspremies en het betaald verlof?

De eindejaarspremies en het betaald verlof zijn verwerkt in de vermenigvuldigingscoëfficiënt waarmee de kostprijs per uur berekend wordt.

Zijn de verplaatsingskosten subsidiabel voor iemand wiens arbeidstijd toegekend aan het project minder dan 15% bedraagt?

Ja, indien deze verplaatsingskosten voldoende onderbouwd zijn, dat de uitgaven wel degelijk wordt gedragen door de projectpartner en op voorwaarde dat de naam van deze persoon vermeld staat in een verslag van het begeleidingscomité.