GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Marchés publics

Gezamenlijke aanbesteding/doorfactureren: als de projectpartners een afzonderlijke factuur krijgen, is een overeenkomst tussen de partners dan verplicht?

In het geval van een gezamenlijke aanbesteding wordt altijd gevraagd dat er een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst gesloten wordt tussen de aan de aanbesteding deelnemende projectpartners om de verdeling van de kosten tussen de partners duidelijk vast te leggen.

Voor de belgische projectpartners, wat is het verschil tussen ‘geraamde bedragen’ en ‘toegekende bedragen’?

Het geraamde bedrag komt overeen met het bedrag dat de projectpartners van plan zijn te besteden voor een dienst en het toegekende bedrag is het bedrag dat overeenkomt met het bedrag in de kennisgeving van de opdracht..

De procedure wordt echter gekozen op basis van het geraamde bedrag. Als het toegekende bedrag hoger is dan het geraamde bedrag en de procedure niet langer passend is, moet de gehele procedure overgedaan worden.

Hoe moet de projectpartner in het kader van een opdracht voor een globale prijs over de duur van het project, bijvoorbeeld 30.000 euro, deze opdracht behandelen als hij drie identieke evenementen van 10.000 euro met dezelfde dienstverlener organiseert?

De aanbestedingsprocedure moet gekozen worden op basis van het totale bedrag dat aan dezelfde dienstverlener of leverancier betaald zal worden.

De projectpartner moet dus, alvorens een opdracht te plaatsen, rekening houden met de dienst of levering over de gehele looptijd van zijn project.

Kan een prijsofferte ingediend worden voor een overheidsopdracht die uitgeschreven wordt door een projectpartner van dezelfde portefeuille maar niet van hetzelfde project?

Ja, een ‘projectpartner’ of ‘geassocieerde partner’ kan niet inschrijven voor een opdracht binnen eenzelfde project.

De projectpartner heeft overheidsopdrachten geplaatst voor meerdere diensten. Kan hij / moet hij er een beroep op doen of moet hij een specifieke overheidsopdracht uitschrijven voor elke INTERREG-uitgave?

Als de projectpartner overheidsopdrachten voor meerdere diensten heeft geplaatst, is het voldoende dat hij aantoont dat de dienst onder de wettelijk afgesloten overheidsopdracht valt.

De opdrachten die verband houden met het project kunnen vervolgens aan deze dienstverleners gegund worden.

Het INTERREG-programma kan u echter niet verplichten om van die overheidsopdrachten gebruik te maken.

Voor de Waalse projectpartners, kan een voorgaande negatieve beoordeling van een leverancier gebruikt worden om hem uit te sluiten bij een aanbesteding?

Dat kan, maar de functioneel bevoegde administratie zal de analyse van de offertes toch moeten goedkeuren.

Voor de Waalse projectpartners, wat gebeurt er als een administratie een advies met voorbehoud uitbrengt bij de raadpleging?

Het advies van de functioneel bevoegde administratie moet altijd gemotiveerd worden. Als de administratie een advies met voorbehoud uitbrengt, moet de projectpartner de twijfels wegnemen en, indien nodig, zijn lastenboek herzien.

Voor de Waalse projectpartners: welke bewijsstukken moet men voorleggen voor de uitgaven voor klein materieel en verbruiksgoederen en waarvoor om technische of andere redenen slechts één leverancier kan aangesproken worden?

Deze exclusiviteit moet in elk geval bewezen worden (en het bewijs geleverd aan de eerstelijnscontroleur). Zoals de wetgeving inzake overheidsopdrachten die dit geval voorziet bepaalt, moet deze gemotiveerd worden in de aanvraagformulieren voor de Waalse projectpartners.

Indien mijn partner van een ander gebiedsdeel een aanbesteding geplaatst heeft, moet ik dan de documenten voor aanvraag tot goedkeuring aan mijn administratie invullen?

Nee, in dat geval moet de partner die de aanbesteding maakt en toekent aan alle bij deze aanbesteding betrokken projectpartners een kopie bezorgen van de beoordeling van de offertes die uitgevoerd werd om de opdrachtnemer te kiezen, evenals de kennisgevingsbrief of elk ander document dat de gunning van de opdracht bewijst. Deze elementen zijn de bewijsstukken die bij de schuldvordering waarin deze uitgave is opgenomen moeten gevoegd worden.

Kan ik samen met andere partners van mijn project een openbare aanbesteding plaatsen?

Ja, een openbare aanbesteding mag door meerdere projectpartners geplaatst worden. Er moet één partner aangeduid worden als “aanbestedende overheid” en het lastenboek (of de prijsaanvraag) moet duidelijk de identiteit vermelden van de overige projectpartners die de uitgave ondersteunen en aangeven wie welke apart te factureren kosten op zich neemt.