GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier – Généralités

Is het mogelijk van Projectleider te veranderen gedurende de looptijd van het project? Welke procedures zijn noodzakelijk?

Hoewel dit soort wijziging niet aangeraden wordt, is het toch mogelijk om van projectleider te veranderen gedurende de uitvoering van het project.

Dit soort wijziging moet beargumenteerd worden. Het wordt als een grote wijziging beschouwd en er zal een akkoord nodig zijn van de Stuurgroep van het programma

De procedures voor het indienen van het dossier bij de Stuurgroep zullen tijdens een Begeleidingscomité gepresenteerd en besproken worden.

Bij faillissement, en dus terugtrekking van een projectpartner, wat zijn de gevolgen voor de organisatie? Is het verplicht hem te vervangen? Wat gebeurt er als het de enige partner van het andere gebiedsdeel is?

Het partnerschap van een project kan veranderen gedurende de uitvoering: een of meerdere projectpartners kunnen zich terugtrekken of erbij komen.

Bij faillissement van een projectpartner moeten de projectpartners hun project herbekijken, ook qua budget, en gewijzigde documenten (projectfiche en budget) indienen waar eventueel een of meerdere projectpartners aan toegevoegd worden, maar waarin in elk geval wordt aangetoond dat het project coherent is en dat de vooropgestelde doelstellingen behouden blijven.

Kunnen de bewijsstukken elektronisch bewaard worden of moet men de “papieren” documenten bijhouden?

Elke projectpartner moet alle bewijsstukken op papier bewaren tot 31 december 2030, de uiterste datum waarop een controle ter plaatse kan gebeuren.

Wat is het financiële gevolg indien de resultaten die oorspronkelijk werden vooropgesteld door de projectpartners, niet bereikt worden?

Indien het project niet de resultaten bereikt die zijn opgegeven in de goedgekeurde projectfiche, zal dit niet automatisch leiden tot de terugbetaling van de Europese steun voor zover dit door de projectpartners gerechtvaardigd kan worden. In deze zin gaan de projectpartners eerder een middelenverbintenis aan dan een resultaatsverbintenis.

Wat gebeurt er als een projectpartner in gebreke blijft? Wie moet er terugbetalen?

Elke projectpartner is verantwoordelijk voor de uitgaven die hij realiseert in het kader van het project en is dus aansprakelijk in geval van terugbetaling.

Kan een projectpartner onderaannemer zijn van een projectpartner bij een ander project wanneer de twee projecten een gemeenschappelijk thema hebben?

Ja, op voorwaarde dat de aanbestedingsvoorschriften nageleefd worden. Binnen hetzelfde project is een uitbesteding onder projectpartners niet subsidiabel.

Zijn er door INTERREG en/of door mijn medefinancierder voorschotten voorzien?

Er zijn geen EFRO-voorschotten voorzien. Andere (publieke) medefinancierders kunen dit wel gebben. Dit zal moeten nagegaan worden.
Voor de microprojecten wordt een voorschot van 50% van de gevraagde EFRO-subsidie automatisch aan de projectleider gestort nadat de EFRO-overeenkomst door alle partijen is ondertekend.