GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Partenariat

Indien verschillende entiteiten (onderzoekslaboratoria) binnen een universiteit wensen deel te nemen aan een Interreg-project, moeten deze labo’s dan vermeld worden als onafhankelijke partners of als één enkele entiteit ‘Universiteit’?

De keuze om al dan niet beide juridische structuren als projectpartner in het project op te nemen, is grotendeels afhankelijk van het feit wie de kosten zal betalen in het kader van het project en wie bijgevolg zal recht hebben op de Europese steun. Enkel de juridische structuur die uitgaven betaalt en van wiens bankrekening deze uitgaven gedebiteerd worden, kan aanspraak maken op Europese steun. Indien maar een van beide juridische entiteiten uitgaven zal verrichten, is het aangeraden om enkel deze entiteit tot projectpartner te maken.

Wat als er een partnerschap/samenwerking is tussen Interreg-projecten en andere Europese projecten? Moeten ze dan voorgesteld worden als geassocieerde partners?

Een project kan niet als (geassocieerde) partner voorgesteld worden.
Bij deel 1 van de projectfiche wordt er meer informatie gevraagd over de voorgeschiedenis van het project, alsook over de synergiën: voortzetting van een project dat gefinancierd wordt in het kader van het programma FWVL, andere Interreg-programma’s, andere Europese fondsen.

Moet een (geassocieerde) projectpartner zich in de geografische programmazone bevinden?

Een (geassocieerde) projectpartner kan zich buiten de programmazone bevinden zolang de impact van de activiteiten zich in de programmazone bevinden. Zoals bij elke projectpartner zal zijn bijdrage voor de uitwerking van het project (via de inzet van de nodige middelen of competenties) onderbouwd moeten worden in de conceptnota/projectfiche.

Moet een Belgische projectpartner (federale structuur) geïdentificeerd worden als Waalse en Vlaamse projectpartner of kan de partner zich enkel in één van deze gebiedsdelen identificeren?

Elke projectpartner kan maar één gebiedsdeel selecteren. Een Belgische projectpartner zal zich dus moeten identificeren als Vlaamse of Waalse partner. Als criterium kan u bijvoorbeeld de vestigingsplaats van de organisatie nemen, of de voorkeurtaal van de contactpersoon. Dit laatste kan van belang zijn aangezien u als Vlaamse/Waalse projectleider automatisch het Vlaamse/Waalse steunpunt als contactpunt krijgt toegewezen.

Kan een projectpartner tussen de projectconceptfase en de projectfase zich bij het partnerschap voegen?

Na de evaluatie van de projectconcepten, kan de Stuurgroep beslissen of een projectpartner al dan niet relevant is voor het project. In dat geval zal een projectpartner effectief opgenomen kunnen worden in een partnerschap tijdens de indiening van het project.
Verder kan het partnerschap mits een afdoende onderbouwing aangepast worden op vraag van de projectpartners nadat het projectconcept geëvalueerd werd.