GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AB Réfugiés

Kerngegevens

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Heidi Hanssens

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 672 931,16 €

Website:

https://www.ab-refugies.eu/

AB Réfugiés

Begeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid


Het project AB Réfugiés streeft ernaar dat de actoren van de arbeidsmarkt van de drie regio’s (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) acties ondernemen ten behoeve van het doelpubliek van erkende vluchtelingen. Het zet in op intensieve trajectbegeleiding. De jonge werkzoekende vluchtelingen worden geholpen bij hun beroepsoriëntering en worden in contact gebracht met potentiële werkgevers. Het project zet ook in op opleiding door de organisatie van leren op de werkplek, aangepast aan het doelpubliek, onder begeleiding van een coach. Deze coach ondersteunt de vluchtelingen met betrekking tot taal, attitude, socioculturele verschillen, ... Voor werkzoekenden van wie de (technische) taalkennis nog onvoldoende is, voorziet partner CCG/EPS extra taalopleiding via groepslessen Frans/Nederlands. Naast het creëren van mogelijkheden voor werkplekleren voorziet het project bovendien de ontwikkeling van een digitaal beeldwoordenboek als app voor de smartphone. Dit beeldwoordenboek bevat sectorspecifieke woordenschat via een combinatie van beeld, geschreven taal en uitspraak, en dit minstens in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu. De app is erop gericht de communicatie op de werkvloer tussen werkgever en anderstalige werknemer, of tussen werknemers onderling, te verbeteren.

Rapporteringsdatum 05-04-2023

AB Réfugiés is een project waarbij arbeidsmarktactoren uit de drie deelgebieden gedurende vier en een half jaar acties hebben ondernomen om de doelgroep van erkende vluchtelingen te ondersteunen in een snelle(re) integratie naar de arbeidsmarkt. Om deze doelstelling te bereiken, werden volgende initiatieven genomen: 1.Intensieve begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen richting een job, al dan niet via werkplekleren en/of (taal)opleiding Aan Franse zijde werd, via de inzet van trajectbegeleiders, werk gemaakt van een intensieve begeleiding van jongere vluchtelingen (-26 jaar) naar de arbeidsmarkt. In de regio Douai begeleidde de Mission Locale van Douai gedurende de hele projectperiode zo’n 282 jongeren in hun zoektocht naar werk. 112* van hen hebben op een bepaald moment, onder de één of andere vorm, werk gevonden. In de regio Duinkerke zette Entreprendre Ensemble haar schouders onder de begeleiding van deze jongeren. 474 jongeren zijn gedurende de hele projectperiode ingestroomd naar een begeleidingstraject, 84 jongeren zijn aan de slag kunnen gaan in de projectperiode. In beide regio’s werd hiervoor nauw samengewerkt met een uitgebreid netwerk aan partners. In Wallonië stond de Forem in voor de begeleiding van vluchtelingen. In de looptijd van het project zijn zo’n 71 mensen met migratieachtergrond ingestroomd in het traject, 42 konden na afloop van hun opleiding (binnen de drie maand) op de arbeidsmarkt aan de slag. Naast de begeleiding van de migranten zelf, zette de Forem ook in op het sensibiliseren van bedrijven. Forem deed hiervoor beroep op ‘ambassadeursbedrijven’ die zich gedurende het project hebben ingezet. Tenslotte ontwikkelde de Forem ook een aantal specifieke modules: Frans Tweede Taal (FLE) "veiligheid op de werkvloer" en "communicatie in bedrijven en de arbeidsmarkt in België" waaraan 29 cursisten hebben deelgenomen. Daarnaast werd bij wijze van experiment ook een nieuw opleidingsprogramma 'heftruckchauffeur' ontwikkeld, waarin naast vaktechnische kennis ook de taalcomponent (vakjargon) uitgebreid aan bod komt en waarin een bezoek aan het opleidingscentrum gepland stond, alsook nuttige informatie om te slagen voor de validatie van de vaardigheden. 14 vluchtelingen namen deel aan deze opleiding. Een tweede pilot voor het beroep van "huishoudhulp” werd eveneens ontwikkeld, maar is – na een moeizame opstart wegens COVID-19 – omwille van een te beperkte instroom van cursisten uiteindelijk niet kunnen doorgaan In West-Vlaanderen tenslotte werd onder regie van VDAB geëxperimenteerd met een nieuw traject waarbij vluchtelingen gedurende max. 6 maanden een opleiding volgen op de werkvloer van een maatwerkbedrijf onder begeleiding van een jobcoach van Mentor vzw (een organisatie die hiervoor via een marktbevraging door VDAB was aangesteld). Gedurende het ganse project konden 96 vluchtelingen op die manier een opleiding genieten, 63* mensen gingen na afloop van de opleiding aan de slag wat een enorm succesvol doorstroompercentage is. 2.Realisatie van een digitaal beeldwoordenboek Met het oog op het bevorderen van de communicatie op de werkvloer, heeft de Provincie West-Vlaanderen via dit project een digitaal beeldwoordenboek in de vorm van een app ontwikkeld. Deze app genaamd FACT (First Aid Communication Tool) vertaalt woordenschat en dit zowel in geschreven en gesproken taal als in beeld. Op vandaag omvat FACT maar liefst 10 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Dari, Pashtu, Arabisch, Roemeens, Pools en Somalisch) en bevat zij het vakjargon voor maar liefst 5 sectoren (metaal, schoonmaak, land- en tuinbouw, keukenmedewerker/horeca en verpakker van voeding). Intussen werd de app al meer dan 19.000 keer gedownload en blijven de vragen van sectoren (hout, bouw, zorg) om ook hun woordenschat op te nemen, komen. Inspelend op de huidige situatie in Oekraïne, zal overigens het Oekraïens dit najaar als bijkomende taal aan de app worden toegevoegd. Om deze succesvolle tool ook na einde van het project te kunnen laten voortbestaan, zijn intussen overeenkomsten afgesloten tussen de Provincie en VDAB. Ook met Forem werden verdere afspraken gemaakt. 3.Kennisdeling Het project focust niet alleen op vluchtelingen, maar voorziet ook ondersteuning voor en kennisdeling tussen de vele trajectbegeleiders, instructeurs, bemiddelaars... die dagelijks met vluchtelingen aan de slag gaan. Een grensoverschrijdend lerend netwerk bracht professionals uit de drie deelgebieden met elkaar in contact en maakte kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk. In de looptijd van het project vonden drie seminaries plaats met elk een dertigtal deelnemers: het eerste seminarie focuste op de begeleiding van vluchtelingen. Een tweede seminarie in mei 2019 spitste zich toe op de tools en experimenten in de begeleiding van vluchtelingen. Het derde seminarie in december 2019 werkte rond de identificatie en validatie van competenties en interessante tools om de beroepsaspiraties van werkzoekenden te onderzoeken. Om de kennis over de tools, projecten, goede praktijken… die aan bod kwamen tijdens dit lerend netwerk te borgen, werd een e-book opgemaakt waarin deze kort omschreven staan. Dit e-book fungeert als naslagwerk voor de deelnemers aan de seminaries en is beschikbaar op de projectwebsite. Naast deze drie seminaries, vonden ook een aantal bijeenkomsten plaats tussen partners van de vluchtelingenprojecten. Tijdens een eerste bijeenkomst (10 deelnemers uit 9 verschillende organisaties) deelden het Rode Kruis (Frankrijk), de MLD (Frankrijk) en de Provincie West-Vlaanderen (Vlaanderen) hun ervaringen met de oprichting van regionale taskforces om de opvang en ondersteuning van migranten op hun grondgebied beter te coördineren. Bijeenkomsten tussen de 3 gebiedsdelen hebben het mogelijk gemaakt een lijst op te stellen van moeilijkheden en oplossingen op het gebied van de ondersteuning van vluchtelingen naar werk. In de tweede helft van 2021 werd vooral ingezet op kennisuitwisseling met andere projecten, waaronder het "zusterproject” AB Réfugiés Social met wie op het einde van het project ook een gezamenlijk slotevent werd georganiseerd. 4.Juridisch onderzoek Tenslotte werd in dit project ook een juridisch onderzoek gevoerd naar de grensoverschrijdende tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden voor Franse en Belgische vluchtelingen en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Op basis van deze vrij uitvoerige studie werd in een tweede fase een meer beknopte projectfolder ontwikkeld voor elke regio. 5.Communicatie Met het oog op de communicatie over het project, de bekendmaking van de activiteiten en de verspreiding van de resultaten, werden verschillende communicatieacties genomen: -Er werd een website ontwikkeld die regelmatig geüpdatet wordt met nieuwtjes over het project en nieuwe documenten. -Naar aanleiding van concrete activiteiten worden berichten op LinkedIn of facebook gepost -Naar aanleiding van de start van het project, de lancering van FACT, de uitbreiding van FACT en de persconferentie in Douai in 2019 werden persberichten verstuurd die door de media werden opgepikt. Ook naar aanleiding van andere gelegenheden kwam het project in beeld via krant, radio of televisie (o.a. getuigenissen van vluchtelingen). -Het project sloot af met een succesvol slotevent dat doorging op 2 juni 2022 in Moeskroen en dat samen met AB Réfugiés Social werd georganiseerd. Er waren 64 deelnemers.