GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BioProtect

Kerngegevens

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
BELGIE

Contactpersoon

Louis Lippens

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 670 614,87 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioprotect/

BioProtect

Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


Momenteel worden weinig biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze producten vertonen vaak een hoge doeltreffendheid in het laboratorium, die echter niet altijd wordt gevalideerd op het terrein. Bovendien zijn er weinig biofungiciden en biologische bestrijdingsmiddelen beschikbaar op de markt. Het doel van dit project is daarom het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de grensstreek te bevorderen om ziekten in de landbouw op een duurzamere manier te bestrijden. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de biologische bestrijding van plantenziekten en de kennis over dit onderwerp is de laatste jaren dan ook niet genoeg gevorderd. In dit project stellen we de validatie voor van nieuwe biofungiciden en biologische bestrijdingsmiddelen op meerdere, heel belangrijke pathosystemen in de grensstreek. Het project beoogt een verhoging van de doeltreffendheid van de biologische bestrijdingsmiddelen die op de markt beschikbaar zijn door te zoeken naar de optimale toepassingsvoorwaarden van nieuwe en bestaande biologische bestrijdingsmiddelen en door landbouwers op te leiden in het gebruik van deze producten.

Rapporteringsdatum 25-05-2022

BioProtect kadert binnen de projectportefeuille SMARTBIOCONTROL, dewelke uit 5 projecten bestaat (BioScreen, BioProd, BioSens, BioProtect en BioComgest). BioProtect interageert met de vier andere projecten als volgt: Bioscreen levertkennis over werkingsmechanismen aan de partners van BioProtect en onderzoekt ook nieuwe biomoleculen voor gewasbeschermingstoepassing. Indien interessante biomoleculen ontdekt worden, zullen deze onder andere getest worden in kleinschalige proeven door partners van BioProtect. Vanuit BioProd worden geformuleerde producten (zoals lipopeptiden) aangeleverd om deze te testen (kleinschalig, onder glas of in het veld) binnen BioProtect. Vanuit Biosens worden de BioProtect partners van biosensoren voorzien om BCP’s en pathogenen te kunnen monitoren in het veld. Aan de hand van proeven kan dan vanuit BioProtect feedback gegeven worden aan de andere partners/projecten over de werking van hun producten/sensoren. Tot slot is BioComgest het coördinerende project dat de kennisoverdracht aanstuurt. Tijdens de eerste 8 semesters werden de doelstellingen van de verschillende werkpakketten concreet en praktisch uitgewerkt. Regelmatig werden vergaderingen gehouden langs beide zijden van de grens die toelieten een werkplan voor de komende 4 jaar op te stellen m.b.v. sterke grensoverschrijdende samenwerkingen. Meerdere uitwisselingen vonden plaats met de partners van de andere deelprojecten om in synergie samen te werken en de vaardigheden en eerste resultaten te bundelen, dit onder andere via verschillende symposia die vanaf het derde semester werden georganiseerd in Gembloux, Reims, Kruishoutem en Bergen. Gedurende het eerste projectjaar werden verscheidene communicatie activiteiten verwezenlijkt zoals een website (www.smartbiocontrol.eu), posters, presentaties, artikels, een persconferentie, ... Gedurende de laatste twee semesters werden verschillende vergaderingen georganiseerd tussen projectpartners en producenten van fytomiddelen om informatie te verzamelen voor de 15 technische productfiches die opgesteld worden. Vervolgens werd een vragenlijst opgesteld om de agrarische praktijken in elke regio te onderzoeken voor 10 verschillende gewassen (wortel, selderij, witloof, aardbei, salade, prei, appel, peer, tarwe, aardappel). In het tweede projectjaar werd deze vragenlijst verspreid en individueel afgenomen bij telers, voorlichters en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. De bevraging werd afgerond in semester 6, waarbij werd afgeklokt op 246 bevraagde telers en 38 bevraagde adviseurs/fabrikanten. Daaropvolgende semester werd ingezet op de verwerking en verspreiding van de resultaten, een rapport zal in het laatste jaar beschikbaar gesteld worden voor het grote publiek. Er werd ook een lijst opgesteld van biocontrole producten, micro-organismen en moleculen die reeds erkend of nog in ontwikkeling zijn, welke tijdens de laatste semesters zal geïmplementeerd worden in een online database op de projectwebsite. Naast deze database, zal er ook een ruime database beschikbaar zijn die de resultaten omvat van de literatuurstudie die in de eerste 3 projectjaren werd uitgevoerd naar de effecten van deze biologische middelen. Tevens werden er doorheen het project 69 kleinschalige en 45 veldproeven uitgevoerd bij de verschillende partners en werden de succesvolle resultaten verspreid naar telers en belanghebbenden van de sector in de grensoverschrijdende regio. In deze proeven met beloftevolle resultaten, werden verscheidene biologische fungiciden alsook lipopeptiden en rhamnolipiden getest die geproduceerd en geformuleerd zijn binnen één van de andere deelprojecten van SMARTBIOCONTROL. Naar het einde van het project werden er ook verschillende vergaderingen georganiseerd in het kader van het slotsymposium dat op 10 december 2020 plaatsvond. Dit slotevenement leverde een goede gelegenheid om de vele resultaten aan geen groot en gevarieerd publiek voor te stellen. Met 511 deelnemers aan het slotsymposium van BioProtect, was het een geslaagd event. 31% van deze deelnemers vertegenwoordigden de sector (telers, adviseurs, producenten,…), met 10% van de aanwezigen landbouwers. Onderzoekers en studenten waren het sterkst vertegenwoordigd op het evenement. Doorheen de namiddag (ook enkele in de voormiddag) werden de meest relevante resultaten in verschillende teelten (aardappel, wortel, sla, aardbei, appel) door verschillende partners voorgesteld, met tussendoor vragenmomenten. Dit gebeurde aan de hand van presentaties en video’s die gedurende semester 8 en 9 opgesteld werden en via de website beschikbaar worden gesteld. Het evenement werd dan ook gebruikt om via verschillende kanalen (artikels, reportage, filmpjes) het project nogmaals in de kijker te zetten.