GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOPROD

Kerngegevens

Projectleider

Université de Lille
rue Paul Duez 43
59000 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

François Krier

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 835 064,04 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioprod/

BIOPROD

Nieuwe productie- en formuleringsstrategieën van laag toxische biopesticiden

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


In het kader van de inspanningen voor het gebruik van milieuvriendelijkere pesticiden, zijn lipopeptiden veelbelovende moleculen. De belangrijkste doelstellingen van het project BIOPROD zijn het wegnemen van de belemmeringen voor de industriële productie van deze nieuwe biopesticiden en het feit dat ze micro-organismen produceren. Daarom voorziet dit project de volgende acties: optimalisatie van de voorwaarden voor de productie en zuivering van moleculen, met onder meer de ontwikkeling van innovatieve processen met gebruik van high-throughput screeningmethoden, en de dimensionering van de faciliteiten en de opschaling met het oog op de toekomstige, industriële productie van lipopeptiden. Deze twee technische benaderingen zullen bijdragen tot de bepaling van de kostprijs voor elke molecule. Deze verschillende acties zullen worden aangevuld met een grensoverschrijdende marktstudie om de praktijken en verwachtingen van verdelers van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwers te kennen. De resultaten zullen worden vergeleken met het oog op een aan deze regio’s aangepaste communicatie om deze nieuwe fytosanitaire moleculen te promoten. Het einddoel van het project is deze moleculen in de nabije toekomst op de markt te brengen en het milieu beter te beschermen door nieuwe biopesticiden te gebruiken die vriendelijker zijn voor mens en natuur.

Rapporteringsdatum 07-12-2021

Het belangrijkste doel van het BIOPROD-project is om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor de productie en formulering van biopesticiden met lage toxiciteit. De lipopeptiden geproduceerd door Bacillus subtilis zijn veelbelovende biopesticiden maar veel limitaties moeten nog worden opgeheven om hun gebruik mogelijk te maken. Het BIOPROD-project omvat verschillende aspecten. Het eerste aspect omvat het ontwikkelen van nieuwe innovatieve processen om de productiesnelheid van lipopeptiden te verbeteren, en dit terwijl tegelijk de productiekosten worden verlaagd met als doel het opzetten van een productie op industriële schaal van deze biomoleculen. In deze context is gewerkt aan de optimalisering van de groeiomstandigheden, en aan de ontwikkeling van innovatieve productieprocessen. Wat deze laatste betreft, hebben werkzaamheden aan bioreactoren met vallende film het potentieel aangetoond van dit type reactor voor de overproductie van lipopeptiden van Bacillus subtilis. Parallel hiermee zijn de eerste proeven met een nieuw type reactor, de airlift, veelbelovend gebleken voor de productie van surfactine en fengycine. Ook andere onderwerpen worden geanalyseerd, waaronder een studie van de interactie tussen Bacillus en Trichoderma en de invloed hiervan op de productie van lipopeptiden. Parallel hieraan wordt een schaalvergroting van het proces bestudeerd. Na de validatie van de mycosubtiline productie op een schaal van 300 liter heeft een nieuwe proef van 3000 liter de eerder verkregen resultaten gevalideerd. Bovendien, wat betreft het drogen van de moleculen, blijkt voor de 3 lipopeptiden atomisatie een bijzonder efficiënte en economische methode te zijn. Een tweede doelstelling van het project is om de veiligheid van biomoleculen aan te tonen, zodat ze op de markt kunnen worden gebracht. In vitro experimenten geven aan dat ongeformuleerde lipopeptiden, alleen of in combinatie, een aanvaardbare cytotoxiciteit vertonen voor menselijke stamcellen, en de resultaten voor biologische afbreekbaarheid waren bevredigend. Verschillende formuleringen van moleculen of meer specifiek micro-organismen worden momenteel onderzocht om de activiteit van deze moleculen te potentiëren tijdens hun toepassing in het veld. Alginaat lijkt een veelbelovend materiaal voor de verschillende formuleringen. In het bijzonder werd een goede stabiliteit van celconcentratie van Bacillus subtilis in alginaatbeads aangetoond na 12 maanden opslag bij kamertemperatuur. Parallel hieraan werden ook proeven uitgevoerd om het gedrag van deze geformuleerde producten te bestuderen bij pulverisatie op verschillende planten. Eén geformuleerd product werd reeds gevalideerd, en andere worden momenteel bestudeerd. Tot slot moet de optimalisatie van een productieproces ook gepaard gaan met de mogelijkheid om biomoleculen op de markt te brengen. Om aan deze doelstelling te voldoen, is een marktstudie uitgevoerd: verschillende grensoverschrijdende ondernemingen werden ontmoet om de praktijken en verwachtingen van verdelers voor gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Naar aanleiding van deze studie is een finaal document opgesteld met als titel "De ontwikkeling van schimmelwerende biomoleculen: de verwachtingen van de verdelers van fytosanitaire producten en de agro-voedingsindustrie :Toepassing op de Interreg-zone van het programma SMARTBIOCONTROL", waarin alle informatie en resultaten zijn opgenomen. Deze studie zal een communicatie mogelijk maken die is aangepast afhankelijk van het gebied, en gericht op de promotie van deze nieuwe moleculen. Gebaseerd op de verkregen resultaten vond een opleiding plaats over het thema van biopesticiden en de bijdrage van Smartbiocontrol, en dit in januari 2021. Zo zal een verbetering van de bescherming van het milieu door het gebruik van nieuwe biopesticiden meer respectvol zijn voor de natuur en voor de mens. Sinds het begin van het project zijn de eerste wetenschappelijke resultaten gepubliceerd (8 publicaties) of gepresenteerd ter gelegenheid van internationale congressen (14 mondelinge presentaties en 6 posters). Drie persconferenties, in België en Frankrijk, en de publicatie van persartikels lieten toe om te communiceren over de projecten van het Smartbiocontrol-portfolio (http://www.smartbiocontrol.eu). In het kader van het portfolio SMARTBIOCONTROL vonden verschillende interacties plaats met de verschillende deelprojecten, en als gevolg hiervan zijn verschillende vorderingen gemaakt.