GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOCOMGEST

Kerngegevens

Projectleider

Gembloux AgroBioTech Université de Liège
Passage des Déportés 2
5030 GEMBLOUX
BELGIE

Contactpersoon

Philippe JACQUES

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
603 603,51 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-biocomgest/

BIOCOMGEST

Coördinatie en communicatie van het projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


De projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL verenigt een brede waaier van expertise uit de grensstreek om nieuwe, hoogpresterende biologische producten te ontwikkelen om gewasziekten te bestrijden. Hij is gebaseerd op een pilootproject en vier afzonderlijke maar onderling nauw verbonden constitutieve projecten om nieuwe, biogebaseerde ingrediënten te selecteren (BIOSCREEN), hun productie op industriële schaal te ontwikkelen (BIOPROD), hun doeltreffendheid in agronomische omstandigheden te evalueren (BIOPROTECT) en hun follow-up op het veld te verzekeren (BIOSENS). SMARTBIOCONTROL steunt op een innovatieve aanpak om de Belgische en Franse landbouwers in de regio beter uit te rusten met dergelijke producten, in antwoord op de vereisten van een geïntegreerd ziektebeheer dat het gebruik van chemische pesticiden tot een minimum beperkt. Het verzamelt de vaardigheden van 26 partners van een twintigtal verschillende structurele entiteiten (onderzoekscentra, universiteiten, non-profitorganisaties, het middenveld, regionale federaties, landbouwersverenigingen), gelijk verdeeld over beide zijden van de grens. Het beheer van een dergelijk consortium vereist de optimale coördinatie van het wetenschappelijke werk, zijn communicatie en promotie door het pilootproject. Deze coördinatie wordt georganiseerd door een beheercomité, een portefeuilleraad, een operationeel comité en een specifiek promotiecomité.

Rapporteringsdatum 29-10-2021

Het BIOCOMGEST -project is opgezet met het oog op de coördinatie en communicatie van de SMARTBIOCONTROL-projectportfolio dat gewijd is aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe biopesticiden en bestaat uit de projecten BIOSCREEN, BIOPROD, BIOPROTECT en BIOSENS. Zijn taak bestond erin te zorgen voor de coördinatie en de communicatie van het hele portfolio. Het portfolio de vaardigheden bundelde van meer dan honderd mensen, verspreid over 22 partnerentiteiten in de regio's Hauts-de-France, Grand Est, Vlaanderen en Wallonië. Om de coördinatie van het portfolio te verzekeren, werden twee eenvoudige en efficiënte structuren opgezet: een directiecomité, bestaande uit de projectleiders van elk project en een communicatieverantwoordelijke, die om de 2 à 3 maanden vergaderde, en een portfolioraad waarin alle partners bijeenkwamen en die vanaf het 3de semester om de 6 maanden werd georganiseerd. De aanwezigheid van een BIOCOMGEST-coördinator bij elke vergadering van de verschillende samenstellende projecten heeft er ook voor gezorgd dat in de hele portefeuille uniforme protocollen, doelstellingen en onderzoekstrategie werden gehanteerd. Voor de interne communicatie van het portfolio heeft BIOCOMGEST drie instrumenten ontwikkeld: een centralisatieplatform voor de uitwisseling van documenten tussen de partners (intranet), webinars van ongeveer dertig minuten om de laatste resultaten van een van de partners met de andere leden van het consortium te delen (er werden 33 webinars voorgesteld) en een SMARTBIOCONTROL-symposium van één dag dat vanaf het derde semester om de 6 maanden werd georganiseerd (d.w.z. 6 symposia in totaal. Voor externe communicatie is er een gemeenschappelijke website opgezet (www.smartbiocontol.eu) die 12169 keer werd geraadpleegd en waarop informatie werd verzameld over het thema en de partners van de verschillende projecten, maar ook talrijke middelen voor het verschillende doelpubliek van het portfolio zoals : een databank van recente wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van biocontrolemiddelen, een databank van in België en Frankrijk gebruikte biocontrolemiddelen, technische fiches over deze producten, een reeks educatieve middelen over de selectie, de productie en het onderzoek naar de werkzaamheid van biocontrolemiddelen, een reeks video's en podcasts die de belangrijkste resultaten laten zien die door het projectportfolio zijn verkregen. De belangrijkste resultaten werden gepresenteerd in 229 geïnventariseerde communicatieacties (138 voor BIOSCREEN, 33 voor BIOPROD, 30 voor BIOPROTECT en 28 voor BIOSENS), waaronder 62 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (25 voor BIOSCREEN, 13 voor BIOPROD, 20 voor BIOPROTECT en 4 voor BIOSENS) en talrijke nationale of internationale conferenties (98 voor BIOSCREEN, 20 voor BIOPROD, 8 voor BIOPROTECT en 26 voor BIOSENS), en op een afsluitende videoconferentie die op 10 december 2020 is georganiseerd en waarvoor 547 personen zich hebben ingeschreven. Er werden ook twee afgeleide producten verspreid om het portfolio te promoten: honderd in vitro gekweekte wijnstokplanten en 350 zakjes met groentezaden met het SMARTBIOCONTROL logo. Na de drie persconferenties die aan het begin (één in Frankrijk en één in Vlaanderen) en aan het eind van het project (via videoconferentie) zijn georganiseerd en waaraan 26 journalisten hebben deelgenomen (12 uit Frankrijk, 8 uit Wallonië en 6 uit Vlaanderen), zijn over het project 29 persartikels en 4 tv- of radioreportages verschenen. Twee bedrijven in de grensoverschrijdende regio (twee in Wallonië) hebben reeds geprofiteerd van de steun van het SMARTBIOCONTROL. Eén frans bedrijf nam deel als partner binnen het project.-. Op het eindsymposium waren de meeste grote internationale bedrijven die actief zijn op de markt van bestrijdingsmiddelen en biopesticiden aanwezig (AGRAUXINE (LESAFFRE), BASF, BAYER, BELCHIM, BIOVITIS, CERTIS, CORTEVA, COVERTIS, DE SANGOSSE, EASTMAN, ELEPHANT VERT, GLOBACHEM, GOWAN, KOPPERT, LALLEMAND, SBM COMPANY, SYNGENTA...), waaruit blijkt hoe groot de belangstelling van de sector is voor de resultaten van het portfolio. Tenslotte heeft BIOCOMGEST voortdurend gezorgd voor uniformiteit en de uitwisseling van vaardigheden tussen de verschillende projecten die deel uitmaken van het portfolio. In deze optiek heeft BIOCOMGEST het beheer en de centralisatie van de vertaling van de verslagen op zich genomen. Tijdens het vijfde en zesde semester is BIOCOMGEST gestart met een reflectie over de selectie van een beperkt aantal in BIOSCREEN ontwikkelde biopesticiden die op vergelijkende wijze zouden worden bestudeerd in de projecten BIOSCREEN, BIOPROD en BIOPROTECT.